اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر مدیر کل توسعه مدیریت و پشتیبانی 66971428 1264
1095
ذیحساب 66970824 1095
کارشناس امور حقوقی   1064
رئیس اداره دریافت و پرداخت 66971636 1262
کارشناس مسئول امور مالی 1261
کارشناس صدور و پیگیری چک 1263
اداره دفترداری و تنظیم حساب ها 66970862 1271-1272
1334
امین اموال   1142
رئیس بودجه و حسابداری 66970761 1135-1038
رئیس اداره اعتبارات و تعهدات   1269
رئیس امور اداری و منابع انسانی   1029
کارشناس رفاه و تعاون   66953306 1054
کارشناسان امور اداری و منابع انسانی 66953306 1030
1026
دبیرخانه 66970778 1338
1337
رئیس اداره پشتیبانی، چاپ و انتشارات 66971324

1064

1266

رابط سازمان پژوهش 1020
تدارکات   1023
1000
1001
چاپخانه بریل  

1221

1248

تصحیح و مناسب سازی بریل  1128
مصحح بریل 1226
استودیو   1247
نقلیه   1001
تاسیسات   1250
آبدارخانه طبقه دوم   1300
آبدارخانه طبقه همکف 1031
نگهبانی   1201