اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی  66971599 1043
1045
مدیر آموزش 66970547

1293

1294

گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان آسیب دیده بینایی و شنوایی   1244
1147
1161
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی دانش آموزان مقطع پیش حرفه ای و حرفه ای 

  1231
1009
1232
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی   1179

1036

1037

گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری   1051
1053
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان جسمی - حرکتی   1056
 گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی نوآموزان و دانش آموزان اختلال طیف اتیسم    1046
مدیر توانبخشی  

1062

1063

کارشناس  مسئول مشاوره و مددکاری   

1290

1295

کارشناس مشاوره و مددکاری 1234
کارشناس توانبخشی   1233
کارشناس توانبخشی 1240
کارشناس توانبخشی 1239
کارشناس طرح تلفیقی- فراگیر   1050
کارشناس هماهنگی سنجش و ارزشیابی تحصیلی   1251
مشارکت های مردمی ( مدارس و مراکز غیر دولتی)   1238
دفتر نشریه تعلیم و تربیت استثنایی   1044
آبدارخانه طبقه اول   1242