اتاق :  مستقیم داخلی      
دفتر معاونت تشخیص و پیشگیری فرهنگی و تربیت بدنی  66970455 1230      
     
مدیر بهداشت ، تشخیص و پیشگیری   1237      
آزمون ها  و سنجش   1297      
1274      
1273      
1285      
1137      
رئیس گروه مشکلات ویژه یادگیری   1169      
کارشناس مشکلات ویژه یادگیری   1288      
مدیر پرورشی و تربیت بدنی 66971552

1235

1236

     
کارشناس مسئول امور فرهنگی و هنری کارشناس قرآن، عترت و نماز   1298      
کارشناس عترت و نماز    1299      
کارشناس فعالیت های پرورشی    1291      
کارشناس تربیت بدنی   1292      
  1281      
آبدارخانه طبقه دوم   1300