برای مشاهده صورتجلسات شورای راهبری سازمان آموزش و پرورش استثنایی روی لینک آن کلیک کنید : 

* دوشنبه 11 اسفند 99