1)      افراد تحت پوشش :

     تمامي كودكان و دانش آموزان مدارس استثنايي ، كلاس هاي ضميمه وآموزش تلفيقي - فراگير مدارس عادي در مقاطع مختلف تحصيلي و گروه هاي تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور مي توانند از اين خدمات بهره مند شوند. دانش آموزان شاهد/يتيم/ بي بضاعت و بي سرپرست ، كه از شرايط مطلوب خانوادگي محروم هستند در اولويت مي باشند.

2)      موارد تحت پوشش :

پرداخت كمك هزينه هاي زير :

  • جراحي كاشت حلزون شنوايي/ تعمير يا تعويض قطعات پروتز كاشت حلزون
  • داروهاي مستمر
  • خدمات بيمارستاني(جراحي ،بستري ،شيمي درماني ، راديوتراپي)
  • خدمات پاراكلينيك 
  • خدمات حمايتي مداخله اي و ابزار توان بخشی
  • خدمات دندانپزشكي
  • شرايط دريافت خدمات

1)       جهت استفاده ازخدمات حمايتي داشتن بيمه پايه الزامي است ودرصورت برخورداري ازهر نوع بيمه تكميلي، دانش‌ آموز مي بايست ابتدا از بيمه هاي فوق استفاده نموده ، سپس اقدام به اخذ خدمات حمايتي نمايد .

2)       دريافت هر يك ازخدمات حمايتي درخواستي دانش آموز منوط به رعايت موارد مندرج در دستورالعمل مربوطه مي باشد.

3)       ارسال مدارك به كارگروه خدمات حمايتي سازمان تنها از طريق سامانه جامع بهداشت مدارس استثنايي امكان پذير مي باشد.

4)       هزينه هاي مربوط به  پرونده هاي وصولي به سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور تنها پس از بررسي وتاييد در كارگروه اجرايي سازمان قابل پرداخت است.