استانداردهای رشته ای مهارتی

 

استاندارد رشته مشبک بری چوب

استاندارد رشته گبه و قالی بافی

استاندارد رشته کار با ابزار درودگری

استاندارد رشته رنگ کار چوب

استاندارد رشته هنر زندگی در خانه

استاندارد رشته مشبک بری چوب

استاندارد رشته گبه

استاندارد رشته قناد

استاندارد رشته کمک کار آشپز 

استاندارد رشته کمک رویه کوب مبل 

استاندارد رشته قالی بافی 

استاندارد رشته رنگ کار ساختمان 

استاندارد رشته درودگری 

استاندارد رشته تعمیرات کفش 

 

جداول رشته های مهارت

 

جدول رشته های مهارتی بر اساس استاندارد

جدول رشته های پایه دهم و یازدهم

 

 

الزامات ورود به رشته مهارتی

 

الزامات  ورود  به رشته  خیاطی

الزامات ورود به رشته درودگری
الزامات ورود به رشته رنگ کار ساختمان

الزامات ورود به رشته رویه کوب مبل

الزامات ورود به رشته کمک رنگ کار چوب

الزامات ورود به رشته مشبک
الزامات ورود به رشته کمک خدمات اداری 

الزامات ورود به رشته قالی و گبه

الزامات ورود به رشته هنر در خانه

الزامات ورود به کشاورزی

الزامات کمک کار لوله کشی

 

 

سازمان فنی و حرفه ای:

 

نحوه ثبت نام ها

آزمون ها

تعیین صلاحیت علمی در سازمان فنی حرفه ایی