ماموريت و وظايف  اجرایی‌ سازمان:
ماموريت:
آموزش و پرورش سرمايه‌گذاري يك نسل براي فرداي آن جامعه است. نهاد آموزش و پرورش عليرغم آن كه پرهزينه است،  بايد اين هزينه‌ها را به حساب سرمايه‌گذاري منظور داشت. آموزش و پرورش مسئول، پاسخگو و مبتني بر نتايج است و در جهت نتايج برنامه‌ريزي مي‌شود. به‌طورمعمول ارزش‌ها و‌ باورهاي يك سازمان در پنداره‌ها وماموريت‌هاي‌آن‌منعكس‌است‌وسازمان آموزش ‌و پرورش استثنايي از اين امر‌مستثني نيست.
وظايف:
1-تهيه مجموعه‌اي از مقياس‌ها و معيارهاي‌ سنجش ‌توانايي‌ها و ‌استعدادهاي كودكان و دانش‌آموزان استثنايي.
2-اجراي طرح‌هاي شناسايي و گزينش كودكان و دانش آموزان استثنايي كشور.
3-تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مربوط به آموزش و پرورش براي گروه‌هاي مختلف كودكان و دانش‌آموزان استثنايي.
4-تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مربوط به آموزش و پرورش براي گروه‌هاي مختلف كودكان و دانش‌آموزان استثنايي.
5-تهيه كتب درسي و برنامه‌هاي آموزشي و درسي خاص متناسب با توانايي‌هاي ذهني و جسمي گروه‌هاي مختلف كودكان و دانش آموزان استثنايي.
6-تهيه و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه آموزش و پرورش گروه‌هاي مختلف كودكان و دانش‌آموزان استثنايي.
7-برقراري ارتباط مداوم با موسسات داخلي و سازمان‌هاي بين‌المللي ذيربط به منظور كسب تازه‌ترين اطلاعات مربوط به آموزش گروه‌هاي مختلف كودكان و دانش‌اموزان استثنايي و بهره‌برداري از آخرين پژوهش‌هاي علمي جهان در تهيه‌ برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي.
8-برنامه‌ريزي‌هاي لازم درجهت آموزش حرفه‌اي دانش‌آموزان استثنايي متناسب با توانايي‌هاي ذهني و جسمي آنان و تامين وسايل فني، حرفه‌اي و توان‌بخشي لازم مراكز آموزشي از طريق واحدهاي ذيربط به منظور اشتغال.
9-تامين و تربيت نيروي انساني شاغل در سازمان و مراكز وابسته به آن با همكاري و هماهنگي معاونت آموزش و پرورش در امور تامين و تربيت نيروي انساني.
10-ارزشيابي كار معلمان و مربيان كودكان و دانش‌آموزان استثنايي و هم‌چنين مسئولان مراكز و آموزشگاه‌ها، آموزش و راهنمايي آنان در جهت حل مشكل و مسايل مربوط به آموزش و پرورش استثنايي.
11-ايجاد امكانات لازم جهت طراحي، توليد، تهيه و توزيع وسايل كمك آموزشي.
12-فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم جهت تاليف و ترجمه و نشر كتب سودمند و ساير امكانات براي پدران، مادران و معلمان كودكان استثنايي.
13-جلب كمك‌هاي مالي و معنوي مردم، سازمان‌ها و موسسات و انجمن‌هاي توان‌بخشي براي بهبود وضع آموزش و پرورش كودكان و دانش‌آموزان استثنايي.
14-برنامه‌ريزي و تعيين ضوابط مربوط به نحوه مشاركت بخش خصوصي در آموزش و پرورش استثنايي و ترغيب آنان به اين امر و اعمال نظارت لازم بر فعاليت آنان.
15-هماهنگي، همكاري و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي داخلي به منظور سوق دادن تحقيقات آنان به سمت نيازهاي سازمان و استفاده هر چه بيشتر از اساتيد و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط با كودكان استثنايي.
16-تهيه طرح‌هاي تامين، تكميل، توسعه و تجهيز مراكز آموزش و پرورش استثنايي كشور از طريق مطالعه، بررسي و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين گونه ‌مراكز.
سیاست¬های اجرایی سازمان: