نحوه ارتباط کادر درمان با بیماران ناشنوای مبتلا به کرونا فیلم شماره یک: اشارات مربوط به ارتباط اولیه