نحوه ارتباط کادر درمان با بیماران ناشنوای مبتلا به کرونا فیلم شماره 4: اشارات مربوط به واژگان عمومی