اهداف دوره دوم متوسطه حرفه ای

 علاوه بر اهداف عمومی دوره دوم متوسطه که به عنوان اهداف عام این دوره در نظر گرفته شده ، اهداف خاص(ویژه) متناسب  با ویژگی ها وتوانایی های دانش آموزان با نیازهای ویژه این دوره عبارتند از:
1- افزایش مهارت های زندگی،دستیابی به خودکفایی فردی،اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان
2- ارتقاء انگیزه کار و فعالیت و کسب مهارت های شغلی دانش آموزان، با تاکید بر توان بخشی حرفه ای