پورتال ها
پورتال قدیم سازمانhttp://seo.medu.ir
اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانیhttp://p.csdeo.ir
معاونت پیشگیری و تشخیصhttp://t.csdeo.ir
معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشیhttp://a.csdeo.ir