رسیدگی به شکایات 

الف) تعاريف

 •  رسيدگي به شكايات فرايندي است كه پس از اعلام شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ، براي شفاف سازي امور و رفع تظلمات اداري و ايجاد زمينه مناسب جهت احقاق حق و استقرار عدالت صورت مي گيرد.
 • شكايت كننده را شاكي ، طرف شكايت را مشتكي عنه و عريضه تسليمي به مرجع رسيدگي كننده را شكواييه مي نامند.
 •  

ب)ويژگيهاي شكايت

 •   در شكواييه علاوه بر بيان خواسته بصورت مشخص و شفاف؛ از پراكنده گويي و كلي گويي خودداري گردد.
 •  ويژگي هاي شكايات قابل ارجاع و پيگيري عبارتند از:‌

                    الف) شاكي خصوصي شخصا در موضوع ذينفع باشد.

                    ب‌) موضوع شكايت متوجه طرف شكايت باشد.

                   ج‌) مفاد شكايت مستند به قوانين ، مقررات و ضوابط جاري و ابلاغي باشد.

                   د‌) مدارك مثبته و لازم مندرج در شكواييه بايد ضميمه شكايت شده باشد.

 

 ج‌) شكايات غير قابل رسيدگي

 •  شكايت اشخاصي كه پرونده آنها در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري درحال بررسي بوده؛  قابل رسيدگي نمي باشد.
 •  اعتراض نسبت به تصميمات و آراي صادره توسط شعب بدوي و تجديد نظر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري و دادگاهها و همچنين نظريه گزينش و شوراي نظارت بر مدارس و مراكز دولتي ويا هر تصميمي كه مرجع قانوني براي رسيدگي به آن تعيين شده باشد از طريق واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات قابل پيگيري، رسيدگي و اظهار نظر نخواهد بود.
 •  شكاياتي مانند نقل و انتقالات ، بازنشستگي و ... كه در ارتباط با اجراي قوانين و مقررات خاص بوده و اجراي آن محدوده زماني داشته ،در موعد مقرر قابل رسيدگي مي باشد؛ ولي چنانچه در خارج از وقت مقرر شكايتي صورت پذيرد موضوع قابل رسيدگي نخواهد بود.
 •  در صورتي كه مشخص گردد شكايت مغرضانه بوده و شاكي تعمدا" اقدام به طرح شكايت بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص و ديگران نموده است؛ موضوع قابل رسيدگي نبوده و مي توان طبق قوانين و مقررات با شاكي رفتار نمود و مشتكي عنه مي تواند عليه او در مراجع ذيصلاح اقامه دعوا نمايد.
 •   امور مربوط به مسائل سياسي، امنيتي ، اخلاقي و موارد مشابه در حيطه وظايف مركز حراست و واحدهاي تابعه بوده و از طريق اين مراجع و ساير مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد .

 

د‌) فرايند رسيدگي :

 •  مدت زمان بررسي اوليه شكايت و تشخيص قبول آن 48 ساعت كاري خواهد بود.
 •  پس از قبول شكايت و وصول آن؛ تا هفت روز كاري موضوع پيگيري و به شاكي پاسخ داده خواهد شد.
 •  در صورت نياز به فرصت بيشتر براي پيگيري و ارائه پاسخ، مراتب از طريق سامانه به اطلاع شاكي خواهد رسيد.
 •   شاكي در هر مرحله از بررسي ؛ امكان انصراف از شكايت خود را خواهد داشت.