اهداف و وظایف سازمان :

اهداف

‌ماده 2 -اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشند:

1 - طراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و توانبخشی به نحوی که ناتوانیهای ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و آن‌گونه کودکان و دانش‌آموزان بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند.

2 - تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روشهای نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی که آن گونه کودکان‌و دانش‌آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.

3 - آموزش و پرورش گروههای مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی، ‌راهنمایی و متوسطه و با تأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای و تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این گونه کودکان و دانش‌آموزان.

4 - کمک به پیشگیری از بروز ناتوانیهای جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه‌عوامل بروز معلولیتها و خصوصیات کودکان استثنایی.

وظايف:

ماده 3 -سازمان در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده (2) وظایف زیر را به عهده دارد:

1 - تهیه مجموعه‌ای از مقیاسها و معیارهای سنجش تواناییها و استعدادهای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

2 - اجرای طرحهای شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی کشور.

3 - تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروههای مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

4 - تهیه و تنظیم طرحهای توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

5 - تهیه کتب درسی و برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با تواناییهای ذهنی و جسمی گروه های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

6 - تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش گروههای مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

7 - برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات داخلی و سازمانهای بین‌المللی ذیربط به منظورکسب تازه‌ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروههای‌ مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و بهره‌برداری از آخرین پژوهشهای علمی جهان در تهیه برنامه‌های آموزشی و پرورشی.

8 - برنامه‌ریزیهای لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با تواناییهای ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و ‌توانبخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال.

9 - تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و‌ مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی.

10 - ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاهها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت‌حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی.

11 - ایجاد امکانات لازم در جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک‌آموزشی.

12 - فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی.

13 - جلب کمکهای مادی و معنوی مردم، سازمانها، مؤسسات و انجمنهای توانبخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان‌استثنایی.

14 - برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال ‌نظارت لازم بر فعالیت آنان.

15 - هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و‌استفاده هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی.

16 - تهیه طرحهای تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکز آموزش و پرورش استثنایی کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایر‌کشورها در آن گونه مراکز.