کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات: آقای سیاه تیری
شماره تلفن: 02166970455 داخلی 1149
        واحد رسیدگی به شکایات وظیفه ی رسیدگی به اعتراضات و شکایات مخاطبان آموزش و پرورش استثنایی و پیگیری درخواست های قانونی ایشان تا حصول نتیجه و ارائه بازخورد را بر عهده دارد. سامانه ارائه شکایات در وزارت آموزش و پرورش یکپارچه بوده و از طریق لینک http://shekayat.medu.ir در دسترس می باشد. نحوه ی ارسال شکایت و پیگیری آن در سامانه مذکور ارائه شده است.
شرح وظایف :
     دريافت شكايات مكتوب مردم (مراجعين) از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، واحدهاي استاني، ادارات تابع و مدارس.
     بررسي و تحقيق در زمينه صحت و يا سقم شكايات از منابع موثق و مورد اعتماد تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگوئي به شاكي.
     بررسي و پاسخگوئي درخصوص مراجعات نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل: سازمان بازرسي كل كشور، نهاد رياست محترم جمهوري و...
     پيگيري و اخذ نظرها و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله.
     جمع‌بندي شكايات و تجزيه و تحليل به روز شكايات و ارايه گزراش براي بالاترين مقام دستگاه كه موجب كاهش شكايات مردمي مي‌گردد.
     پيگيري نتايج گزارش هاي تهيه شده.
     ارسال پاسخ كتبي به شاكي يا شاكيان.

درباره رسیدگی به شکایات
الف) تعاريف:
•رسيدگي به شكايات فرآيندي است كه پس از اعلام شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي، براي شفاف سازي امور و رفع تظلّمات اداري و ايجاد زمينه مناسب جهت احقاق حق و استقرار عدالت صورت مي گيرد.
•شكايت كننده را شاكي، طرف شكايت را مشتكي عنه و عريضه تسليمي به مرجع رسيدگي كننده را شكواييه مي نامند.
ب)ويژگي هاي شكايت:
•در شكواييه علاوه بر بيان خواسته بصورت مشخص و شفاف؛ از پراكنده گويي و كلي گويي خودداري گردد.
•ويژگي هاي شكايات قابل ارجاع و پيگيري عبارتند از:‌
الف) شاكي خصوصي شخصا در موضوع ذينفع باشد.
ب‌) موضوع شكايت متوجه طرف شكايت باشد.
ج‌) مفاد شكايت مستند به قوانين، مقررات و ضوابط جاري و ابلاغي باشد.
د‌) مدارك مثبته و لازم مندرج در شكواييه بايد ضميمه شكايت شده باشد.
ج‌) شكايات غير قابل رسيدگي:
•شكايت اشخاصي كه پرونده آنها در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري درحال بررسي بوده؛ قابل رسيدگي نمي باشد.
•اعتراض نسبت به تصميمات و آراي صادره توسط شعب بدوي و تجديد نظر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري و دادگاه ها و همچنين نظريه گزينش و شوراي نظارت بر مدارس و مراكز دولتي و يا هر تصميمي كه مرجع قانوني براي رسيدگي به آن تعيين شده باشد از طريق واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات قابل پيگيري، رسيدگي و اظهار نظر نخواهد بود.
•شكاياتي مانند نقل و انتقالات، بازنشستگي و ... كه در ارتباط با اجراي قوانين و مقررات خاص بوده و اجراي آن محدوده زماني داشته، در موعد مقرر قابل رسيدگي مي باشد؛ ولي چنانچه در خارج از وقت مقرر شكايتي صورت پذيرد موضوع قابل رسيدگي نخواهد بود.
•در صورتي كه مشخص گردد شكايت مغرضانه بوده و شاكي تعمدا" اقدام به طرح شكايت بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص و ديگران نموده است؛ موضوع قابل رسيدگي نبوده و مي توان طبق قوانين و مقررات با شاكي رفتار نمود و مشتكي عنه مي تواند عليه او در مراجع ذيصلاح اقامه دعوا نمايد.
•امور مربوط به مسائل سياسي، امنيتي، اخلاقي و موارد مشابه در حيطه وظايف مركز حراست و واحدهاي تابعه بوده و از طريق اين مراجع و ساير مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد.
د‌) فرآيند رسيدگي:
•مدت زمان بررسي اوليه شكايت و تشخيص قبول آن ۴۸ ساعت كاري خواهد بود.
•پس از قبول شكايت و وصول آن؛ تا هفت روز كاري موضوع پيگيري و به شاكي پاسخ داده خواهد شد.
•در صورت نياز به فرصت بيشتر براي پيگيري و ارائه پاسخ، مراتب از طريق سامانه به اطلاع شاكي خواهد رسيد.
•شاكي در هر مرحله از بررسي؛ امكان انصراف از شكايت خود را خواهد داشت.