وظايف  و فعالیت های روابط عمومی

·  انجام وظايف تحت نظارت مستقيم مدير حوزه رياست، روابط عمومي بين الملل

· نظارت و اقدام لازم در برقراري ارتباط مستمر با رسانه هاي گروهي به منظور اجراي سياستهاي انتشاراتي سازمان

· نظارت و اقدام لازم در زمينه اجراي طرحهاي اطلاعاتي، انتشاراتي و نيز اجراي برنامه هاي بازديد از فعاليتها و پيشرفتهاي سازمان جهت تنوير افكار عمومي

·  مطالعه نتايج حاصله از بررسيهاي انجام شده پيرامون مطالب منتشر شده درباره سازمان از طريق رسانه هاي گروهي و در صورت لزوم پاسخ به اينگونه مطالب برابر مقررات

· همكاري با مقام مافوق در ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه سازمان با مقام عالي رياست

· پيگيري و اقدامات لازم در مورد انتشار اخبار مربوط به سازمان در رسانه هاي گروهي براي آگاهي مردم

· نظارت بر اقدامات لازم در زمينه انتشار نشريه هاي خبري و اطلاعاتي طبق مقررات و ضوابط مربوطه

· تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به روابط عمومي جهت ارسال به مديريتها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استانها

·برنامه ريزي جهت برگزاري مصاحبه ها، تشكيل سمينارها، كنفرانسها، بازديدها، نمايشگاهها و ساير تبليغات مورد نياز با توجه به اهداف سازمان

· انجام مأموريتهاي لازم بمنظور بررسي نحوه اجراي برنامه هاي روابط عمومي و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط توسط مديريتها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استانها و توجيه مسؤولان ذيربط

· تهيه گزارشهاي لازم از پيشرفت امور و يا نارسائيهاي احتمالي و اقداماتيكه در زمينه بهبود و گردش كارها صورت گرفته است جهت ارائه به مقامات مافوق

·برنامه ريزي جهت تهيه و تنظيم برنامه هاي برگزاري سمينارهاي توجيهي و تشكيل جلسات بحث و مشاوره براي مسؤولان روابط عمومي استانها

· شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي تكميل اطلاعات در زمينه شغل مورد تصدي

· پيش بيني لوازم و تجهيزات مورد نياز واحد مربوطه

· مطالعه نتايج حاصله از بررسيهاي انجام شده در مورد پيشنهادهاي رسيده از مديريتها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استانها در زمينه بهبود و اجراي برنامه هاي مربوط براي انتخاب بهترين پيشنهاد جهت اجرا

· شركت در كليه سمينارها برابر مقررات

· برنامه ريزي جهت تهيه گزارش اهم فعاليتهاي انجام شده در واحد روابط عمومي

· برنامه ريزي جهت جمع آوري اهم گزارشهاي صورت گرفته در ساير استانها، معاونت ها، مديريت ها و ساير واحدهاي تابعه در مقاطع زماني مختلف جهت ارائه به مدير حوزه رياست، روابط عمومي و روابط بين الملل

· تهيه گزارش اَهَم فعاليتهاي انجام شده واحد مربوطه و در مقاطع زماني معين جهت ارائه به مقامات مافوق

·  جمع آوري گزارش اَهَم فعاليتهاي انجام شده توسط واحدهاي تابعه سازمان در مقاطع زماني معين و تلخيص آنها جهت ارائه به مقامات مافوق

· بررسي پيشنهادهاي رسيده از مديريتها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استانها در زمينه بهبود و اجراي برنامه هاي مربوط به روابط عمومي و ارائه نتايج حاصله به مقام مافوق جهت مطالعه

· همكاري و هماهنگي با كليه مسوولان و كاركنان واحد مربوطه و سايرمسوولان و كاركنان سازمان در اجراي امور كلي

· پاسخگويي به سؤالات مراجعان مربوط و راهنمايي آنان

· انجام مكاتبات لازم طبق مقررات