مسئول روابط عمومی:
آقای ملوندی- خانم بای
شماره تلفن: 02166971523(مستقیم) - 02166970455 داخلی 1106-1112
نمابر: 66971523
                      

وظايف و فعالیت های روابط عمومی:
     انجام وظايف تحت نظارت مستقيم مدير حوزه رياست، روابط عمومي بين الملل
     نظارت و اقدام لازم در برقراري ارتباط مستمر با رسانه هاي گروهي به منظور اجراي سياست هاي انتشاراتي سازمان
     نظارت و اقدام لازم در زمينه اجراي طرح هاي اطلاعاتي، انتشاراتي و نيز اجراي برنامه هاي بازديد از فعاليت ها و پيشرفت هاي سازمان جهت تنوير افكار عمومي
     مطالعه نتايج حاصله از بررسي هاي انجام شده پيرامون مطالب منتشر شده درباره سازمان از طريق رسانه هاي گروهي و در صورت لزوم پاسخ به اينگونه مطالب برابر مقررات
     همكاري با مقام مافوق در ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه سازمان با مقام عالي رياست
     پيگيري و اقدامات لازم در مورد انتشار اخبار مربوط به سازمان در رسانه هاي گروهي براي آگاهي مردم
     نظارت بر اقدامات لازم در زمينه انتشار نشريه هاي خبري و اطلاعاتي طبق مقررات و ضوابط مربوطه
     تهيه و تنظيم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به روابط عمومي جهت ارسال به مديريت ها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استان ها
     برنامه ريزي جهت برگزاري مصاحبه ها، تشكيل سمينارها، كنفرانس ها، بازديدها، نمايشگاه ها و ساير تبليغات مورد نياز با توجه به اهداف سازمان
     انجام مأموريت هاي لازم بمنظور بررسي نحوه اجراي برنامه هاي روابط عمومي و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط توسط مديريت ها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استان ها و توجيه مسؤولان ذيربط
     تهيه گزارش هاي لازم از پيشرفت امور و يا نارسائي هاي احتمالي و اقداماتيكه در زمينه بهبود و گردش كارها صورت گرفته است جهت ارائه به مقامات مافوق
     برنامه ريزي جهت تهيه و تنظيم برنامه هاي برگزاري سمينارهاي توجيهي و تشكيل جلسات بحث و مشاوره براي مسؤولان روابط عمومي استان ها
     شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي تكميل اطلاعات در زمينه شغل مورد تصدي
     پيش بيني لوازم و تجهيزات مورد نياز واحد مربوطه
     مطالعه نتايج حاصله از بررسي هاي انجام شده در مورد پيشنهادهاي رسيده از مديريت ها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استان ها در زمينه بهبود و اجراي برنامه هاي مربوط براي انتخاب بهترين پيشنهاد جهت اجرا
     شركت در كليه سمينارها برابر مقررات
     برنامه ريزي جهت تهيه گزارش اهم فعاليت هاي انجام شده در واحد روابط عمومي
     برنامه ريزي جهت جمع آوري اهم گزارش هاي صورت گرفته در ساير استان ها، معاونت ها، مديريت ها و ساير واحدهاي تابعه در مقاطع زماني مختلف جهت ارائه به مدير حوزه رياست، روابط عمومي و روابط بين الملل
     تهيه گزارش اَهَم فعاليت هاي انجام شده واحد مربوطه و در مقاطع زماني معين جهت ارائه به مقامات مافوق
     جمع آوري گزارش اَهَم فعاليت هاي انجام شده توسط واحدهاي تابعه سازمان در مقاطع زماني معين و تلخيص آنها جهت ارائه به مقامات مافوق
     بررسي پيشنهادهاي رسيده از مديريت ها و ادارات آموزش و پرورش استثنايي استان ها در زمينه بهبود و اجراي برنامه هاي مربوط به روابط عمومي و ارائه نتايج حاصله به مقام مافوق جهت مطالعه
     همكاري و هماهنگي با كليه مسوولان و كاركنان واحد مربوطه و ساير مسوولان و كاركنان سازمان در اجراي امور كلي
     پاسخگويي به سؤالات مراجعان مربوط و راهنمايي آنان
     انجام مكاتبات لازم طبق مقررات


برخی از گزارشات تهیه شده توسط روابط عمومی: