از وظایف این معاونت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های آموزشی و توان بخشی برای کودکان و دانش آموزان استثتنائی.
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیت های آموزشی و توان بخشی گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنائی.
 • نظارت و همکاری در تالیف، ترجمه و نشر کتب آموزشی وکمک آموزشی برای کودکان و دانش آموزان استثنائی، معلمان و والدین این گروه از کودکان و دانش آموزان.
 • همکاری با مؤسساتی که در امور آموزشی و توان بخشی کودکان و دانش آموزان استثنائی فعالیت دارند.
 • بررسی و مطالعه نظام های مختلف آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنائی در جهان به منظور انجام تغییرات ضروری و مناسب در برنامه های آموزشی و توان بخشی مورد نظر جهت نیل به اهداف مطلوب سازمان.
 • تهیه برنامه های ارزشیابی به منظور بررسی شیوه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه راه حل های مناسب جهت رفع مشکلات و نارسائی ها.
 • تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مناسب در زمینه تطبیق برنامه های آموزشی و حرفه آموزی کودکان و دانش آموزان استثنائی با نیازهای مربوط و تسهیل پذیرش آنها در جامعه.
 • اهتمام و همکاری در تدوین و تنظیم آئین نامه های مربوط به امور آموزشی و توان بخشی کودکان و دانش آموزان استثنائی.
 • بررسی و مطالعه شیوه های نوین توان بخشی و مشاوره کودکان و دانش آموزان استثنائی در جهان به منظور انجام تغییرات ضروری و مناسب در برنامه های مورد نظر جهت نیل به اهداف سازمان.
 • همکاری و نظارت بر طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت معلمان، مربیان و کارکنان سازمان.
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های سالانه مدیریت ها و واحدهای تحت پوشش و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها.
 • پیش بینی و همکاری در برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت و گردهمائی های علمی– تخصصی با هدف دانش افزایی مربیان، معلمان و خانواده های دانش آموزان و کودکان استثنائی و ارائه پیشنهاد به اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی جهت برگزاری دوره های مذکور
 • برنامه ریزی به منظور بررسی، هماهنگ سازی در متون درسی و آموزشی گروه های مختلف استثنائی