مستمری وظیفه بگیران

درصورت فوت افراد شاغل، بازنشسته يا ازكارافتاده كلي، بازماندگان آنان ازجمله پدر ، مادر ، زوج يا زوجه، فرزند و نوادگان كه پدرشان فوت شده و در كفالت افراد شاغل یا بازنشسته متوفي بوده اند ، به شرح زير از مستمري مربوط(حقوق وظيفه) استفاده خواهند كرد:

 • همسر يا همسران دائمي بازنشسته مرد.
 • همسر دائمي بازنشسته زن كه ازكارافتاده كلي و تحت تكفل متوفي باشد.
 • فرزندان و نوادگان ذكور ،تاموقعي كه به سن (۲۰) سال تمام برسد يا درصورتي كه به تحصيل تمام وقت در دانشگاه يا موسسه عالي اشتغال داشته باشد تا زماني كه به سن (۲۶) سال تمام مي رسد و يا تا هرموقع كه ازكارافتاده كلي باشند.
 • فرزند و نوادگان اناث، درصورت نداشتن شغل يا تا موقعي كه شوهر اختيار نكرده يا مطلقه شده باشند.
 • پدر و مادر تحت تكفل كه سن پدر از(۶۰)سال و سن مادر از (۵۰) سال تجاوز كرده باشد و ياازكارافتاده كلي باشند و به هرحال درموقع فوت متوفي ، تحت تكفل وي قرارداشته باشند.
 • درصورت فوت پدر و مادري كه هردو بازنشسته صندوق بازنشستگي باشند ، فرزندان آنان مي توانند با رعايت ساير مقررات مربوط از هردو حقوق وظيفه پدر و مادر متوفي استفاده نمايند.
 • افرادي تحت تكفل محسوب مي شوند كه به تنهائي قادر به تأمين معاش خود نبوده و معاش آنان توسط بازنشسته مربوطه تأمين شده یا می شود.

تبصره ۱–احراز هويت وظيفه بگيران براي تداوم پرداخت حقوق وظيفه ، حداقل هر۶ماه يك بار الزامي است . وظيفه بگيران ساكن خارج از كشور ، درصورت تأييد كنسولگري يا سفارت خانه هاي كشور جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ، مشمول دريافت حقوق وظيفه خواهند بود.

تبصره ۲–چنانچه هريك از بازنشستگان و ازكارافتادگان که فاقد همسر یا فرزند می باشند و همچنین وظيفه بگيران ، براي احراز هويت براساس نظر صندوق بازنشستگي اقدام نكنند ، مستمري آنان تا تعيين تكليف قطعي ، درحساب موقت نگهداري مي شود.

مدارك موردنياز برای برقراري حقوق وظيفه:

هريك از بازماندگان واجد شرايط حق خواهند داشت كه طبق شرايط و به ميزاني كه در آئين نامه تعيين شده است ، مستمري دريافت نمايند ، مشروط بر اينكه بتوانند فوت متوفي و نسبت خود را با وي و همچنين واجد شرايط دريافت مستمري بودن را اثبات نمايند.

 • تقاضاي دريافت حقوق وظيفه.
 • ارائه اصل و تصوير برگ انحصار وراثت.
 • ارائه اصل و تصوير گواهي فوت.
 • ارائه گواهي اشتغال به تحصيل فرزندان ذكور.
 • ارائه اصل گواهيعدم اشتغال فرزندان و نوادگان اناث.
 • ارائه شماره حساب افراد ذي نفع براي واريز حقوق وظيفه.
 • ارائه اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي افراد ذي نفع.
 • ارائه نشاني محل سكونت و شماره تلفن ثابت و همراه.
 • دفترچه خدمات درمانی متوفی.
 • ارائه مدارك ديگري كه توسط صندوق بازنشستگي ضروري تشخيص داده شود .

نحوه تقسيم مستمري به وظيفه بگيران

نحوه تقسيم حقوق وظيفه به بازماندگان مشمول دريافت مستمري به نسبتهاي مشروح زير خواهد بود:

 • سهم همسر(۵۰) (درصورتي كه مشارك یا بازنشسته بيش از يك همسر داشته باشد ، نسبت مزبور به تساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.)
 • سهم فرزندي كه يكي از والدينش زنده باشد (۲۵(
 • سهم فرزندي كه هيچيك از والدينش زنده نباشد (۵۰(
 • سهم هريك از والدين متوفي يا هردوآنها (۲۰) كه اگر هردو آنها درقيد حيات باشند به تساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.
 • در صورتی که یک یا چند نفر از بازماندگان مستمری بگیر فوت کنند یا فاقد شرایط دریافت مستمری گردند، به تناسب نسبت های ذکر شده فوق به مستمری سایر بازماندگان اضافه خواهد شد.