برنامه سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان

 در برنامه سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان كه از سال 1373مطا بق مصوبه هيات محترم وزيران در سراسر كشور اجرا مي شود ، نوآموزان 6 ساله لازم التعليم بدو ورود به دبستان را در زمينه هاي مختلف جسمي و ذهني در دو مرحله غربال گري و تخصصي مورد ارزيابي قرار داده  و  بر اساس نتايج ارزيابي ها نسبت به شناسايي مشكلات ذهني ،جسمي و رفتاري نوآموزان ، اقدام مي نمايد .

 با هدف شناسايي كودكان و نوآموزان داراي نياز هاي ويژه در سنين پايين تر ، و برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي براي اين دسته از كودكان ، از سال 1393 طرح سنجش كودكان پيش دبستاني نيز اجرا مي گردد . اين برنامه در مركز پيش دبستاني كه از سوي وزارت آموزش و پرورش مجوز فعاليت دارند اجرا مي گردد .

اهداف

1- پيشگيري از بروز و تشديد بيماري ها

2- كمك به بهبود كيفي آموزش و كنترل بعضي از عوامل موثر بر افت تحصيلي

3- بررسي ميزان شيوع اختلالات جسماني و رواني كودكاني كه وارد مدرسه مي شوند

4- تهيه شناسنامه سلامت براي تمامي نوآموزان و دسترسي به اطلاعات جامع آموزشي، بهداشتي و خانوادگي به منظور استفاده در برنامه ريزي آموزشي و بهداشتي متناسب با استعداد نوآموزان

5- ارائه توصيه هاي بهداشتي، آموزشي و روان شناختي به والدين و نوآموزانی كه از مشكلات جزئي رنج مي برند.

6- بررسي ارتباط بين متغيرها و فراهم نمودن زمينه هاي مناسب تحقيقاتي و پژوهشي

7- كمك به اولياء دانش آموزان به منظور صرفه جويي در زمان و پرهيز از سردرگمي كه اين امر با متمركز كردن تمامي عوامل اجرايي در پايگاه هاي سنجش تحقق مي يابد.

ضرورت

1- اجراي قوانين فرا دستي شامل

 الف) مصوبه ي هيات محترم وزيران به شماره ي 127472/17771مورخ 75/12/19

ب) اهداف و وظايف سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور مطابق اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي

ج) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور - جزء 3 بند ه ماده 19

 2- حركت در راستاي  استانداردهای آموزشي بین المللی مبني بر تشخيص به موقع كودكان در معرض خطر جهت سازماندهي برنامه هاي آموزشي

3- جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي مادی و معنوي كشور از طريق تشخيص به موقع مشكلات كودكان

4- ارتقاي وضعيت بهداشت، پيشگيري و شاخص هاي بهداشتي جامعه و در نتیجه حركت در جهت توسعه و ترقي كشور

5- برنامه ريزي آموزشي متناسب با استعداد، توان مندي و نيازهای نوآموزان