کتاب های درسی عمومی

 

کتاب های درسی دوازدهم

 کتاب های درسی یازدهم

کتاب های درسی دهم

علوم

 علوم

 علوم

 

ریاضی

ریاضی

ریاضی

اجتماعی

 اجتماعی

 اجتماعی

فارسی

 فارسی

 فارسی

دینی

 دینی

 دینی

 

 کسب و کار و قوانین

 

اخلاق حرفه ای

   

الزامات محیط کار

                                 کتاب های درسی انتخابی

هویه کاری 1

هویه کاری2

هویه کاری3

هنر1

هنر2

 

هنر3     

گل های چینی 1

گل های چینی2

گل های چینی1/3

گل های چینی2/3

گل های چینی3/3

گل های چینی4/3 

کار با چرم 1

کاربا چرم2

کارباچرم3 

گبه 1

   

سرمه دوزی 1

سرمه دوزی 2

سرمه دوزی1/3

سرمه دوزی2/3

سرمه دوزی3/3

سرمه دوزی4/3 

 رایانه 1

 رایانه2 

رایانه3 

حجم سازی1

حجم سازی2 

حجم سازی3 

 توربافی1

توربافی2 

توربافی3 

پته دوزی1

 

 پته دوزی2

پته دوزی3 

 پارچه دوخت های تزیینی1

پارچه دوخت تزیینی2

 

 

مهارت های زندگی دهم 

مهارت های زندگی یازدهم 

مهارت های زندگی دوازدهم 

 کتاب های درسی اختصاصی

 

مبانی کار با چوب

  مبانی قالی بافی

 کاربرد ریاضی در خیاطی

آموزش خیاطی عمومی1

آموزش خیاطی عمومی 2

دوخت سرویس آشپزخانه
رنگشناسی چوب    دوخت ملحفه وپرده

جزوات آموزشی 

محتوا و سر فصل های آموزش محتـوای رایانه در سال تحصیلی 99-98 برای دوره های  اول متوسطه پیش حرفه ای و دوم متوسطه حرفه ای