اطلاعیه شماره 1 فضای مدرسه

در سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز(سناد)در صفحه اصلی قسمت تکمیل مشخصات مدرسه سوالاتی در خصوص مناسب سازی فضای مدرسه قرار داده شده است. 

مدیران محترم مدرسه تا پایان اردیبهشت 1396فرصت تکمیل و پاسخگویی به پرسش های مطرح شده در این بخش دارند.    لازم به ذکر است دقت در پاسخگویی  پرسش ها سازمان را در جهت برنامه ریزی های آتی کمک می کند.

دانلود فیلم آموزشی اطلاعیه شماره 1 (فضای مدرسه)


اطلاعیه شماره 2  اطلاعات تکمیلی و دوره های ضمن خدمت

با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات در برنامه ریزی های آموزش سازمان، ضروری است مدیران مدارس تا 16 خرداد 1396 اطلاعات تکمیلی و دوره های ضمن خدمت را در سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز(سناد) در بخش کاربری مدرسه برای تمامی کسانی که  برایشان تعریف کاربری شده، تکمیل نمایند از جمله کاربران تعریف شده مدیر مدرسه، معاون اجرایی، سرپرست آموزشی، معلمان

دانلود فیلم آموزشی اطلاعیه شماره 2 ( اطلاعات تکمیلی و دوره های ضمن خدمت )