راهنمای سامانه ارزشیابی تحصیلی

 

دوره ابتدایی

 وضعیت ثبت ارزشیابی توصیفی گروه کم توان ذهنی  فلوچارت ارزشیابی توصیفی گروه با نیازهای ویژه ذهنی
 جدول سه پنجم كتاب درسي گروه كم توان ذهني 98-97  روش اول بروز آوری صفحه ثبت ارزشیابی
 روش دوم بروز آوری صفحه ارزشیابی فیلم   تعریف کاربری و تخصیص درس به آموزگار
فیلم   ارزشیابی توصیفی دانش آموزان استثنایی با هوشبهر عادی

 ارزشیابی توصیفی گروه کم توان ذهنی سال 96-95

ارزشیابی توصیفی گروه کم توان ذهنی سال 95-94

فیلم   فیلم آموزشی ارزشیابی  توصیفی دانش آموزان با کم توانی ذهنی

 

 

دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

 نحوه ثبت نمرات در دوره اول متوسطه پیش حرفه ای   مراحل تغییر رمز از طریق گزینه فراموشی رمز
فیلم    چاپ لیست نمرات دبیر جدول بارم بندی اول متوسطه پیش خرفه ای 
فیلم    تخصیص دروس به دبیر  انتخاب واحد خودکار

 

دوره دوم متوسطه

 نحوه ثبت نمرات در دوره دوم متوسطه حرفه ای مراحل تغییر رمز از طریق گزینه فراموشی رمز

فیلم    چاپ لیست نمرات  دبیر

 جدول بارم بندی متوسطه حرفه ای
فیلم    تخصیص دروس به دبیر  انتخاب واحد خودکار