نسخه چاپي  ارسال به دوست

دانش آموزان دیرآموز گروه هدف آموزش وپرورش در ایجاد فرصت های برابر می باشند.

دانش آموزان دیرآموز گروه هدف آموزش وپرورش در ایجاد فرصت های برابر می باشند.
همه ساله در برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان،به طورمعمول، حدود 35هزار نفر دانش آموز دیرآموز شناسایی می شوند.

 

   محسن غفوریان معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایجاد فرصت های برابر آموزشی را از حقوق اساسی دانش آموزان برابر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت :یادگیــری فراینــدی پیچیــده ولــی ضــروری اســت کــه هــر فــردی در گســتره عمــر، یعنــی از لحظــه تولــد تــا واپســین دم حیــات آن را پیگیــری می کنــد . مشــکل ایــن اســت کــه همــه کــودکان نمی تواننــد خــود را بــا ســبک های یادگیــری انعطاف ناپذیـر سـازگار کننـد. برخـی کـودکان نمی تواننـد فقـط بــا رویکردهــای انعطاف ناپذیــر و دارای ســرعت بــالا کــه بــا تدریــس ســنتی مشــخص می شــوند، کنــار بیاینــد. بــه همیــن دلیـل، فاصلـه زیـادی بیـن توانایـی بالقـوه و سـطح عملکـرد یـا توانایــی بالفعــل ایــن کــودکان ایجــاد می شــود کــه از آن هــا بــه عنـوان دانش آموزان دیرآمـوز یـاد می شـود . دانش آموزان دیرآموز گروه هدف آموزش و پرورش در ایجاد فرصت های برابر می باشند. معلمـان می تواننـد از طریـق شــیوه های تدریــس توســعه یافته و چند منظــوره، فرصتهــای حمایتــی بیشــتری را بــرای دانش آمــوزان بــا ســبک های یادگیـری متفـاوت فراهـم کننـد تـا ظرفیـت یادگیـری را بهبـود بخشــند. برخــی متخصصــان پیشــنهاد کرده انــد کــه بایــد معلمــان، ســبک های یادگیــری دانش آمــوزان و شــیوه های تدریـس را بشناسـند و سـپس روشهـای تدریـس متفاوتـی را بــر اســاس ترجیحــات یادگیــری یادگیرنــدگان بــه کار بندنــد. بـا ایـن کـه بیشـتر متخصصـان حـوزه آمـوزش و پـرورش اعتقـاد دارنـد کـه همتاسـازی سـبک یادگیـری دانش آمـوز بـا شـیوه تدریـس معلـم سـبب افزایـش یادگیـری، تسـلط بیشـتر بــر درس، کســب امتیاز بالاتــر در آزمون هــای پایانــی، ارتقــاء پایــه کلاســی و پیشــرفت تحصیلــی بیشــتر می شــود ولــی برخــی متخصصــان ایــن امــر را تائیــد نمی کننــد. بنابرایــن در زمینــه شناســایی ســبک های یادگیــری، شــیوه های تدریــس، همتاسـازی ایـن دو و موفقیت هـای تحصیلـی دانش آمـوزان بـه پژوهش هــای بیشــتری نیــاز اســت. به هر روی هر گونه جدا سازی این دانش آموزان در مدارس جایز نبوده و آموزش معلمان و برگزاری کلاس های جبرانی و افزایش زمان تحصیل و آموزش های ترمیمی در زمینه های مختلف مهارتهای یادگیری می بایستی در دستور کار قرار گیرد.

         محسن غفوریان درباره روند شناسایی کودکان دیرآموز گفت: همه ساله برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام می‌شود و بیش از یک میلیون و 500 هزار نوآموز تحت سنجش قرار می‌گیرند. به طور معمول حدود 35هزار نفر دانش آموز دیرآموز شناسایی می شوند. کاهش تراکم کلاسی تا سه دانش آموز، ارائه خدمات آموزش جبرانی و ترمیمی ، افزایش طول دوره تحصیل بدون جداسازی از سیاست هایی است که برای این گروه دانش آموزان باید پیگیری شود.

     وی افزود: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از سه سال گذشته به صورت آزمایشی برای نوآموزان دیرآموز شناسایی شده در برنامه سنجش خدمات مداخله ای در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری تحت پوشش سازمان  درنظر گرفته است. نتایج طرح بسیار خوب بود و تلاش می کنیم آن را در سال جاری هم تعمیم دهیم. ما به دنبال جداکردن مدرسه و برنامه درسی دانش آموزان دیرآموز نیستیم و آنها با آموزش ترمیمی می‌توانند شرایط بهتری پیدا کنند.

    غفوریان با اشاره به وجود 560 مرکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری وابسته به این سازمان در سطح کشور اظهار کرد: از اهداف اصلی این مراکز شناسایی و درمان علمی و دقیق مشکلات یادگیری دانش آموزان و پشتیبانی برای پیشگیری از افت تحصیلی در مدارس می باشد. ایشان به  والدین توصیه نمودند چنانچه فرزندشان با داشتن توانایی ذهنی طبیعی در یک یا دو مهارت از جمله خواندن ، نوشتن و ریاضی دچار مشکل می باشد ، برای بررسی و ارزیابی دقیق و برنامه ریزی آموزشی به منظور رفع مشکل  به مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان و منطقه خود مراجعه نمایند.

 


٠٩:١٩ شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ -  شماره خبر: ١٧٧٣ - تعداد نمایش خبر: 437 -  فایل ضمیمه:

 

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: