عنوان تاریخ صدور مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس" ریاضی پایه هشتم دوره اول متوسطه دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1399/2/1 مشاهده
كليه دوره ها و كارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت تا پایان اسفند ماه جاری لغو می باشد. 1398/12/6 مشاهده
لغو دوره تامين مدرسي فراگير سازي آموزش و پرورش 1398/12/5 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس" کاربر رایانه پایه دهم کارودانش دوره دوم متوسطه دانش آموزان جسمی – حرکتی"را از پرتال دریافت کنید. 1398/12/5 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس" کاربر رایانه پایه دهم کارودانش دوره دوم متوسطه دانش آموزان جسمی – حرکتی" را از پرتال دریافت کنید. 1398/11/29 مشاهده
اطلاعیه : مکمل راهنمای معلم درس" ریاضی پایه هفتم دوره اول متوسطه دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/10/29 مشاهده
اطلاعیه: کارگاه تخصصی مصاحبه و تکنیک های آن 1398/10/17 مشاهده
اطلاعیه در خصوص تعطیلی مدارس دوره اول متوسطه پیش حرفه ای در ایام ارزشیابی پایانی نوبت اول 1398/10/15 مشاهده
اطلاعیه: مکمل راهنمای معلم درس" فارسی(1) پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه نظری دانش¬آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/10/14 مشاهده
راهنمای معلم کتاب هنر پایه سوم ابتدایی گروه آسیب دیده بینایی قابل دریافت می باشد. 1398/10/11 مشاهده
اطلاعیه: مناسب سازی کتاب اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان با آسیب شنوایی قابل دریافت می باشد. 1398/10/10 مشاهده
اطلاعیه:مناسب سازی کتاب عربی پایه هفتم دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان با آسیب شنوایی قابل دریافت می باشد. 1398/10/10 مشاهده
اطلاعیه: مکمل راهنمای معلم درس" گرافیک سیاه و سفید پایه دهم کارودانش دوره دوم متوسطه دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/10/7 مشاهده
اطلاعیه ارزشیابی تحصیلی 1398/9/30 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس" علوم پایه سوم ابتدایی دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/9/30 مشاهده
اطلاعیه برگزاری کارگاه تربیت مدرس بریل آموزی 1398/9/27 مشاهده
اطلاعیه : مناسب سازی تصویری فارسی پایه هشتم متوسطه اول ویژه دانش آموزان باآسیب شنوایی قابل دریافت می باشد. 1398/9/27 مشاهده
مناسب سازی تصویری فارسی پایه های چهارم و پنجم دبستان ویژه دانش آموزان باآسیب شنوایی قابل دریافت می باشد. 1398/9/20 مشاهده
نسخه آزمایشی فصل رایانه کتاب کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 1398/9/18 مشاهده
اطلاعیه: برگزاری کارگاه برنامه ریزی خدمات توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 1398/9/18 مشاهده
اطلاعیه: مکمل راهنمای معلم درس" ادبیات فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد 1398/9/4 مشاهده
اطلاعیه : فایل PDF ؛کتاب نخستین گام ، مولف : نامنی و کسمایی گروه آسیب دیده بینایی 1398/9/2 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس" علوم پایه دوم ابتدایی دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/8/22 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس" علوم پایه اول ابتدایی دانش آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/8/22 مشاهده
جزوه آموزشی مشکلات ویژه یادگیری با نقص خواندن 1398/8/14 مشاهده
اهداف، نشانه های تحقق و سطوح عملکرد ارزشیابی با رویکرد توصیفی مربوط به پایه اول دوره ابتدایی گروه دانش آموزان با کم توانی ذهنی قابل دریافت می باشد. 1398/8/14 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان انگلیسی پایه دهم کارودانش و فنی حرفه ای دوره دوم متوسطه 1398/8/12 مشاهده
اطلاعیه: برگزاری دوره روش ها و فنون طراحی سوال 91402310 1398/8/11 مشاهده
اطلاعیه: توان افزایی بصری مبتنی بر بینایی سنجی قابل دریافت می باشد. 1398/8/4 مشاهده
ارسال نظرات و پیشنهادات در خصوص کتاب های جدید التالیف ( ریاضی پایه دوازدهم ، اخلاق حرفه ای ،الزامات محیط کار وکسب و کار و قوانین 1) دوره دوم متوسطه حرفه ای 1398/8/4 مشاهده
اطلاعیه: برگزاری دوره تامین مدرسی کتاب زبان آموزی و جمله سازی پایه پنجم دانش آموزان گروه آسیب دیده شنوایی باکد 99506256 1398/7/24 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس عربی زبان قران 2 پایه یازدهم کاردانش 1398/7/24 مشاهده
اطلاعیه : محتوا و سر فصل های آموزش محتـوای رایانه در سال تحصیلی 99-98 برای دوره های اول متوسطه پیش حرفه ای و دوم متوسطه حرفه ای 1398/7/23 مشاهده
کتاب های "کسب و کار و قوانین 1" و " رنگ شناسی چوب" دوره دوم متوسطه حرفه ای 1398/7/23 مشاهده
اطلاعیه : مکمل راهنمای معلم درس عربی زبان قران 1 پایه دهم کاردانش 1398/7/23 مشاهده
اطلاعیه : مکمل راهنمای معلم درس عربی زبان قران 3 پایه دوازدهم کاردانش 1398/7/23 مشاهده
اطلاعیه: برگزاری کارگاه تأمین مدرسی تدوین پروتکل گفتار درمانی 1398/7/22 مشاهده
اطلاعیه : 6 فصل کتاب راهنمای معلم کار و فناوری دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 1398/7/16 مشاهده
اطلاعیه : چند توصيه آموزشي به مديران مدارس دوره اول متوسطه پيش حرفه اي و متوسطه حرفه اي 1398/7/16 مشاهده
اطلاعیه : مکمل راهنمای معلم درس" زبان انگلیسی پایه یازدهم نظری دوره دوم متوسطه دانش¬آموزان جسمی – حرکتی" قابل دریافت می باشد. 1398/7/15 مشاهده
فایل های راهنماهای برنامه درسی رشته های مهارتی( گروه صنایع چوب، گروه صنایع غذایی، گروه نقاشی ساختمان، گروه قالی بافی و رشته های سرمه دوزی، هنر زندگی در خانه و کفاشی) دوره دوم متوسطه حرفه ای قابل دریافت می باشد. 1398/7/9 مشاهده
اطلاعیه: راهنمای معلم زبان آموزی، جمله سازی و نگارش پایه پنجم ویژه دانش‌آموزان باآسیب شنوایی، قابل دریافت می باشد. 1398/7/9 مشاهده
كتاب های اخلاق حرفه ای ، الزامات محیط کار ، مبانی کار باچوب و مبانی بافت فرش دوره دوم متوسطه حرفه ای 1398/7/6 مشاهده
اطلاعیه دوم، ثبت نام دوره تأمین مدرسی فراگیرسازی آموزش و پرورش 1398/6/13 مشاهده
اطلاعیه ارسال مرحله دوم كتب درسي به انبار ادارات كل آموزش و پرورش استانها 1398/6/11 مشاهده
اطلاعیه سامانه ltms:رؤسای محترم ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها 1398/6/11 مشاهده
اطلاعیه دروس تربيت بدني و پرورشي :رؤسای محترم ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها 1398/6/11 مشاهده
اطلاعيه كمبود نيروهاي متخصص :رؤسای محترم اداره آموزش و پرورش استثنايی استان ها 1398/6/11 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره بررسی،تحلیل و روش تدریس کتاب کسب و کار وقوانین 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای(استثنایی) تامین مدرسی باکد 99506671 1398/5/30 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره بررسی،تحلیل و روش تدریس کتاب اخلاق حرفه ای استثنایی و بازآموزی مبانی علمی آن تامین مدرسی باکد 99506668 1398/5/30 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره بررسی،تحلیل و روش تدریس کتاب ریاضی پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای(استثنایی) تامین مدرسی باکد 99506670 1398/5/30 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره بررسی،تحلیل و روش تدریس کتاب الزامات محیط کار پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای(استثنایی) تامین مدرسی باکد 99506669 1398/5/30 مشاهده
اطلاعیه:برگزاری کارگاه دانش افزایی شیوه های شناسایی و ارزیابی، مبانی و روش های مقدماتی تشخیص و مداخله موثر دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری 1398/5/16 مشاهده
اطلاعیه: دومین مرحله ثبت نام دوره "تأمین مدرسی فراگیرسازی آموزش و پرورش" 1398/5/8 مشاهده
اطلاعیه: پاسخ شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص نحوه صدور راي بند 18 وظايف و اختيارات كميسيون خاص استان 1398/5/5 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره تامین مدرسی کتاب فارسی و نگارش پایه ششم ابتدایی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی(استثنایی) با کد 99506660 1398/4/29 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره تامین مدرسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی 1398/4/19 مشاهده
اطلاعیه : فعال شدن تایید ارزشیابی تحصیلی توصیفی دانش آموزان استثنایی توسط مدیر مدرسه 1398/4/9 مشاهده
اطلاعیه : فعال شدن جهش دانش آموزان آسیب دیده شنوایی اول مقدماتی – اول تکمیلی 1398/4/9 مشاهده
اطلاعيه : جدول مواد درسي و ساعات آموزش هفتگي پایه های دهم و یازدهم رشته های مهارتی دوره دوم متوسطه حرفه اي 1398/3/26 مشاهده
اطلاعیه تهيه و توليد وسايل توانبخشي در حوزه كاردرماني (کیت مهارت دست نویسیH.W ویژه ی نوآموزان چندمعلولیتی و معلولین جسمی حرکتی) 1398/3/18 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره ارزشیابی آموزشی 1398/3/12 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی 1398/3/12 مشاهده
عناوین رشته های پیشنهادی شاخه‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای در گروه‌های آسیب دیده شنوایی-آسیب دیده بینایی معلول جسمی -حرکتی و اختلال طیف اتیسم و چند معلولیتی با هوشبهر عادی 1398/2/30 مشاهده
برگزاری کارگاه دانش افزايي تخصصي منابع انساني شاغل در مراكز غيردولتي آموزشي و توانبخشي مشكلات ويژه یادگیری 1398/2/21 مشاهده
اطلاعیه ایجاد رشته ­های جدید ویژه دانش ­آموزان گروه آسیب ­دیده ­بینایی 1398/2/18 مشاهده
اطلاعیه سفارش کتب درسی 1398/2/18 مشاهده
اطلاعیه جذب نيروهاي سربازمعلم 1398/2/9 مشاهده
کتاب مهارت آموزی دانش آموزان طیف اتیسم تاليف شد 1398/2/3 مشاهده
اطلاعیه؛جدول بارم و نحوه ارزشيابي دروس دوره های اول متوسطه پيش حرفه اي و دوم متوسطه حرفه ای 1398/2/2 مشاهده
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی کشوری با عنوان «آشنایی با زبان اشاره سطح مقدماتی» 1397/12/8 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره محور فعالیت های فردی و اجتماعی و فرهنگ و مفاهیم قرآنی 1397/12/6 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره حقوق شهروندی در نظام اداری 1397/11/30 مشاهده
جزوه مبانی بافت فرش دوره دوم متوسطه حرفه ای 1397/11/30 مشاهده
فهرست مجموعه وسایل آموزشی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای دانش آموزان با آسیب بینایی 1397/11/15 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان ادبیات فارسی پایه یازدهم دوره دوم متوسطه 1397/11/15 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره اختلالات زبان و گفتار 1397/11/7 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره مقدمات ارزیابی دانش آموزان با نیازهای ویژه 1397/11/6 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان عربی پایه دهم انسانی دوره دوم متوسطه 1397/10/30 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه پنجم ابتدایی 1397/10/25 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه ششم ابتدایی 1397/10/25 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان ادبیات فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه 1397/10/23 مشاهده
اطلاعیه اصلاح زیرساخت سامانه ارزشیابی تحصیلی 1397/10/22 مشاهده
ملاحظات طراحي و معماري مدارس كودكان طيف اتيسم 1397/10/22 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره پایش و ارزشیابی رشد و نمو دانش آموزان 1397/10/15 مشاهده
منشور فعالیت ها و خدمات مجاز و غیر مجاز مراکز دولتی و غیردولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری 1397/10/15 مشاهده
اطلاعیه برگزاری دوره کلیات روان شناسی رشد 1397/10/11 مشاهده
برگزاری کارگروه تدوین محتوای جهت یابی و حرکت با رویکرد تهیه پوستر آموزشی 1397/10/3 مشاهده
برگزاری دوره نیازسنجی 1397/10/3 مشاهده
برگزاری دوره ضمن خدمت زبان آموزی و جمله سازی پایه دوم ویژه دانش‌آموزان آسیب دیده شنوایی درسطح استان 1397/9/19 مشاهده
فارسی پایه هفتم دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی 1397/9/13 مشاهده
برگزاری دوره ضمن خدمت روانشناسي بازي ،در مرکز آموزش پیامبر اعظم(ص) 1397/9/10 مشاهده
مناسب سازی تصویری فارسی سوم دبستان ویژه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی 1397/8/21 مشاهده
مکمل راهنمای معلم درس زبان انگلیسی پایه دهم دوره دوم متوسطه 1397/8/21 مشاهده
راهنمای معلم کتاب هنر پایه اول ابتدایی گروه آسیب دیده بینایی 1397/8/19 مشاهده
راهنمای معلم زبان آموزی و جمله سازی پایه دوم دبستان ویژه دانش‌آموزان گروه آسیب دیده شنوایی 1397/8/14 مشاهده
اولويت بندي ساماندهي معلمان رابط 1397/7/29 مشاهده
بسته آموزشی همراه معلم ویژه گروه آسیب دیده بینایی 1397/7/24 مشاهده
اطلاعیه ٥: تعداد واحدهایی که می توانید در هر یک از رشته های دوره متوسطه حرفه ای 1397/7/15 مشاهده
اطلاعیه ٤:پایه نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 1397/7/15 مشاهده
اطلاعیه شماره3:سوابق تحصیلی پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای سال تحصیلی 96-95 1397/7/15 مشاهده
اطلاعیه شماره١ : تغییرات ساختاری سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز(سناد) 1397/7/14 مشاهده
اطلاعیه شماره ٢: تغییرات ساختاری سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموز دوره های اول متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای 1397/7/14 مشاهده
محتوای "مبانی کار با چوب "رشته های مهارتی گروه صنایع چوب دوره دوم متوسطه حرفه ای 1397/7/14 مشاهده
توصیه های آموزشی به مدیران مدارس دوره اول متوسطه پیش حرفه ای و دوم متوسطه حرفه ای 1397/7/7 مشاهده
راهنمای برنامه درسی رشته های مهارتی دوره دوم متوسطه حرفه ای بر اساس آموزش مبتنی بر شایستگی(پودمانی) 1397/7/4 مشاهده
کتاب کار و فناوری پایه هشتم گروه آسیب دیده بینایی 1397/7/4 مشاهده
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با زبان اشاره،در مرکز آموزش پیامبر اعظم(ص) 1397/7/4 مشاهده