نحوه ارتباط کادر درمان با بیماران ناشنوای مبتلا به کرونا فیلم شماره دو: اشارات مربوط به پیشگیری