تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

سمت

داخلی

مستقیم

نمابر

معاون پیشگیری، تشخیص و توان بخشی

1279

 

 

مسئول دفتر معاون پیشگیری، تشخیص و توان بخشی

1230

 

66970751

مدیر سنجش

1237

 

 

مدیر توان‌بخشی

1285

 

 

رئیس اداره مراکز جامع

1137

 

 

کارشناس توان‌بخشی

1299

 

 

 کارشناس توان‌بخشی

1228

 

 

 کارشناس توان‌بخشی

1291

 

 

 کارشناس توان‌بخشی

1292

 

 

کارشناس آزمون‌های شناختی

1297

 

 

کارشناس آزمون‌ها و سنجش

1265

 

 

 کارشناس آزمون‌ها و سنجش

1176

 

 

 کارشناس آزمون‌ها و سنجش

1298

 

 

رئیس گروه مشکلات ویژه یادگیری

1281

 

 

آبدارخانه طبقه دوم

1300

 

 

نگهبانی

1201