خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی: زیر خدمات سازمان (شناسه خدمت) : جزییات :
 آموزش، پرورش و توانبخشی دانش آموزان (18088510000)   آموزش دانش آموزان استثنایی 18081851100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 آموزش والدین دانش آموزان استثنایی18051851101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان  استثنایی (داخل و خارج مدرسه)19011851106 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانش آموزان استثنایی 19081851109 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
تدوین وارایه کتب و محتوای درسی دانش آموزان استثنایی و محتوای تخصصی(18061852000)  تدوین و ارایه کتب بریل18061852100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 تدوین و ارایه کتب صوتی ویژه دانش آموزان استثنایی 18061852101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 تولید و ارائه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی18071807104 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان  استثنایی18061852103 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ارایه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان استثنایی(17021856000)  صدور مجوز میزبانی مسابقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی17021856100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی17021856101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ارائه خدمات تفریحی وورزشی به دانش آموزان استثنایی17021856102 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ارایه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنایی(17011857000)  صدور مجوز  میزبانی  مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنایی17011857100 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی17011857101 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
ایجاد رشته های ورزشی جدید متناسب دانش آموزان با نیازهای ویژه 17011857102 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش و پرورش استثنایی (18082871000)  آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش و پرورش استثنایی 18082871000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارائه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی(19011855000)  ارائه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی19011855000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی  و تشخیص به هنگام نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی (19011858000)
 
سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی  و تشخیص به هنگام نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی 19011858000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 ارزیابی و  جایدهی آموزشی دانش آموزان (جهش تحصیلی ، دیرآموز ، مردودی ، رفتاری هیجانی ، اتیسم و استثنائی و ...)(18082872000)  ارزیابی و  جایدهی آموزشی دانش آموزان (جهش تحصیلی ، دیرآموز ، مردودی ، رفتاری هیجانی ، اتیسم و استثنائی و ...)18082872000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت
 رسیدگی وپاسخگوئی به شکایات آموزش استثنایی(18081860000)  رسیدگی وپاسخگوئی به شکایات آموزش استثنایی18081860000 شناسنامه خدمت ، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، توافقنامه سطح خدمت ، پشتیبانی خدمت