تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

سمت

داخلی

مستقیم

نمابر

معاون پیشگیری، تشخیص و توان بخشی

1279

 

 

مسئول دفتر معاون پیشگیری، تشخیص و توان بخشی

1230

66970676

66970751

مدیر سنجش

1237

 

 

مدیر توان‌بخشی

1285

 

 

کارشناس توان‌بخشی

1299

 

 

 کارشناس توان‌بخشی

1228

 

 

 کارشناس توان‌بخشی

1291

 

 

 کارشناس توان‌بخشی

1292

 

 

کارشناس آزمون‌های شناختی

1297

 

 

کارشناس آزمون‌ها و سنجش

1265

 

 

 کارشناس آزمون‌ها و سنجش

1176

 

 

 کارشناس آزمون‌ها و سنجش

1298

 

 

رئیس گروه مشکلات ویژه یادگیری

1281

 

 

کارشناس آزمون‌های تشخیص اختلالات حسی-حرکتی و یادگیری

1137

 

 

آبدارخانه طبقه دوم

1300

 

 

نگهبانی

1201