برای اطلاع از زمان و نحوه برگزاری کارگاه های آموزشی دبیرخانه های تخصصی آگاه سازی و توانمندسازی خانواده دانش آموزان با نیازهای ویژه، در هفت گروه ، به لینک ذیل مراجعه نمایید :