لیست اخبار صفحه :1
فیلم کوتاه نابغه با بازیگری دانش آموزان با نیازهای ویژه

فیلم کوتاه نابغه با بازیگری دانش آموزان با نیازهای ویژه

فیلم کوتاه نابغه درباره محمد دانش آموز نابینایی است که توانایی ویژه ای دارد. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی است. محمد توانست با وجود محدودیت ها در کنار توانایی ویژه‌ی خود، هم‌دوش افرادی که این محدودیت ها را ندارند قرار بگیرد.