اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر معاون وزیر و ریاست سازمان 66971633 1331-1113
  1332-1333
مشاورین   1341
1287
رئیس حراست 66953304 1345
کارشناس حراست 1282
مدیر حوزه ریاست 66971442 1149
 کارشناس دفتر حوزه ریاست 1112
 رئیس گروه طرح و برنامه ، ارزیابی عملکرد و آموزش نیروی انسانی  66971667 1339
کارشناس آموزش نیروی انسانی 1028
کارشناس ارزیابی عملکرد  1088
کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات  1163
رئیس اردوگاه دانش آموزان و مشاور  امور بانوان    1060
کارشناس مشارکت ها و امور خیرین   1336
کارشناس روابط عمومی   1112
فناوری اطلاعات   1099
  1342
آبدارخانه طبقه سوم   1346
مجموعه فرهنگی-  رفاهی سازمان 26120668  
22411581
22411583