تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

 

 

 

اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی  66971599 1043
1045
مدیر آموزش 66970547 1293-1294

گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان آسیب دیده بینایی و شنوایی

  1244
1147
1161
گروه برنامه ریزی آموزشی  و درسی دانش آموزان   1231
 مقطع پیش حرفه ای و حرفه ای  1009

گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان کم توان ذهنی و چند معلولیتی

  1179
1037

گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان

با مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری

  1051
1056

گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان جسمی - حرکتی

  1238

 گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان  اختلال طیف اتیسم 

  1060