کتابخانه دانش آموزان اختلال رفتاری - هیجانی

کتابخانه حرفه آموزی

کتابخانه برنامه ریزی مشکلات ویژه یادگیری

کتابخانه توانبخشی

کتابخانه جسمی حرکتی

کتابخانه کم توان ذهنی

کتابخانه چند معلولیتی

کتابخانه برنامه ریزی اختلال طیف اتیسم

کتابخانه تلفیقی فراگیر

کتابخانه پرورشی و تربیت بدنی