تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی و بسیج دانش آموزی کشور

تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان نهضت سوادآموزی

تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با فدراسیون ورزشی ناشنوایان 

تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی با معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان آموزش و پرورش استثنایی و ستاد توسعه علوم و فناورهای شناختی

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی کشور سال 1401

تفاهم نامه همکاری سازمان و شهرداری مشهد با تاکید بر خانواده محوری

تفاهم نامه با انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تفاهم نامه با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تفاهم نامه با معاونت پرورشی

تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تفاهم نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تفاهم نامه مجمع خیرین توسعه مهارت های فنی و حرفه ای

صنایع آموزشی

معاونت  آموزش ابتدایی