خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

زیر خدمات سازمان (شناسه خدمت) :

جزییات :

آموزش، پرورش دانش آموزان استثنایی کشور 

(18081851000) 

ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان استثنایی (1808181100)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت

ارائه خدمات پرورشی به دانش آموزان استثنایی(18082992100)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت

 ارائه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنایی(18082992101)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت

ارائه خدمات پیشگیری، تشخیص و توانبخشی به دانش آموزان

(19011855000)


سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی  و تشخیص به هنگام نوآموزان( 19011855100)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت ، راهنما

 ارزیابی و جایدهی آموزشی دانش آموزان(19011855101)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت ، راهنما

ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان (19011855102)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت ، راهنما

ارایه خدمات مشاوره و استعدادیابی ویژه  دانش آموزان استثنایی( 19011855104)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت ، راهنما

ارائه تسهیلات حمایتی به دانش آموزان استثنایی( 19011855105)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت ، راهنما

تدوین و مناسب‌سازی محتوای تخصصی و درسی دانش آموزان استثنایی

(18061852000)

تدوین کتب درسی کودکان و دانش آموزان با کم توانی ذهنی (18061852102)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت

مناسب‌سازی محتوای آموزشی و درسی برای دانش‌آموزان استثنایی (18061852100)

توافقنامه سطح خدمت، فرایند گردش کار ،سوالات متداول ، نظر سنجی ، پشتیبانی خدمت