جدید : عناوین پژوهشی سال 1402:

1- مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی با هوش بهر عادی، کم توان ذهنی و طیف اتیسم در کشورهای منتخب (شیوه ها و ملاک های تشخیص و شناسایی، ساختار  نظام آموزشی، تربیت معلم، امور توان بخشی، مقررات تحصیلی) و ارائه الگوی مطلوب

2- بررسی روش ها و رویکردهای شناسایی و تشخیص بهنگام گروههای مختلف معلولیت 

3-   تدوین استانداردهای نوین آموزشی و توان‌بخشی (تولد تا 6 سالگی)

4-طراحی الگو و روش‌های غربال، شناسایی، ارائه خدمات آموزشی و توان‌بخشی به دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

5-  مدل ها و برنامه های آموزش مهارت های فنی حرفه ای به دانش آموزان جسمی حرکتی

6-  طراحی و تدوین برنامه مداخله و آموزش های مدرسه محور در دوره پیش از دبستان کودکان با اختلال طیف اتیسم

7-  نیازسنجی آموزش قرآن و تربیت دینی دانش ­آموزان با کم ­توانی ذهنی دوره ابتدایی

8- تدوین شایستگی ها و استانداردهای آمادگی جسمانی دانش آموزان استثنایی (درگروه های مختلف معلولیت)

9-  نیاز سنجی آموزشی دانش آموزان چند معلولیتی برای طراحی رشته های مناسب مهارتی ویژه آنان

10-  مطالعه تطبیقی برنامه درسی دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم و ارائه راهکارهای بهبود برنامه

11- مطالعه تطبیقی رشته های تحصیلی دانش آموزان با آسیب بینایی (با هوشبهر عادی) و پیشنهاد رشته های مطلوب برای اجرا در کشور با تاکید بر رشته های مهارتی

 

 

برای دریافت فرمت ارائه پیشنهادهای پژوهشی 1401 (نسخه ورد ) کلیک نمایید .

برای دریافت فرمت ارائه پیشنهادهای پژوهشی 1401 (نسخه پی دی اف ) کلیک نمایید .