تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

سمت

داخلی

مستقیم

نمابر

دفتر معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی

1043- 1045

66971599

66971695

مدیر آموزش

1063-1062

 

 

گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان آسیب‌دیده بینایی و شنوایی

1244

1161

1147

   

گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانش آموزان مقطع پیش حرفه‌ای و حرفه‌ای

1231

1232

1009

 

 

 

گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان کم‌توان ذهنی

1179 

1036

1037 

   

گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان چند معلولیتی

1238

   

گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان جسمی - حرکتی

1233

   

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان

اختلال رفتاری-هیجانی

1295

1290

   

 گروه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی نوآموزان و دانش آموزان اختلال طیف اوتیسم

1239

   

کارشناس توسعه مشارکت‌های مردمی

1060

 

 

کارشناس تلفیقی فراگیر

1039

 

 

دفتر نشریه تعلیم‌وتربیت استثنایی

1044

 

 

مدیر پرورشی و تربیت‌بدنی

1294 - 1293

66970547

 

کارشناس مسئول فرهنگی و هنری

1056

 

 

کارشناس فعالیت‌های پرورشی

1051

 

 

کارشناس برنامه ریزی فعالیت‌های تربیت بدنی معلولین

1047

 

 

کارشناس تربیت بدنی دانش آموزان حسی وحرکتی

1046

 

 

کارشناس تربیت بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی ورفتاری

1040

 

 

آبدارخانه طبقه اول

1180